RODO – obowiązek informacyjny – Idea Projekt Karol Pikiel

Jak przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Jako Idea Projekt Karol Pikiel w świetle przepisów jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie trwania współpracy nad projektami wykorzystujemy w następujących celach i przez określony czas:

1. W celu zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług i projektu jako produktu finalnego – dane wykorzystujemy przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu ( art. 6 ust. 1 b) RODO, w skrócie „wykonaniem umowy”);

2. W celu zapewnienia zgodności dokumentacji z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane i Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (art. 6 ust. 1 c) RODO; w skrócie „obowiązkiem prawnym”) – bezterminowo lub do rozbiórki obiektu budowlanego.

oraz wykonania naszych innych obowiązków prawnych, np.:

a) wystawiania i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych;

b) udzielanie odpowiedzi na reklamacje i rękojmie w terminie i formie przewidzianych przepisami;

– przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: obowiązek prawny); lub przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku lub niewywiązania się z umowy (art. 6 ust. 1 f) RODO; w skrócie „naszym prawnie uzasadnionym interesem”);

c) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m. in. sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

3. marketingu bezpośredniego – przez 2 lata od zakończenia trwania umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

Które dane należy nam podać?

Do zawarcia umowy wymagamy podania przez Państwa danych w treści umowy (jeśli ich Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy). Dane te to imię, nazwisko, adres, adres inwestycji, numer pesel.

W przypadku realizacji projektów budowlanych dodatkowe dane to numery ksiąg wieczystych, dane współwłaścicieli nieruchomości i inne dane, które mogą być potrzebne w zależności od rodzaju projektu

Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy czy pisać do państwa maili co może utrudnić wykonanie usługi z należytą jakością i w terminie).

Podawanie tych danych przy zawarciu umowy nie jest wymogiem ustawowym.

Komu przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane przekazujemy:

1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

a) naszym branżystom i niezależnym specjalistom pracującym z nami wspólnie nad Państwa projektami;

b) obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne;

c) podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, na nasze zlecenie;

d) innym podmiotom współpracującym z nami w celu sporządzania wycen, ofert i realizacji Państwa projektu

2. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

b) podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania rozliczeń z Państwem.

c) podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nieopłacenia przez Państwa naszych usług w terminie;

d) podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;

e) urzędom i instytucjom – bez uzgodnień, opinii, decyzji niemożliwa jest prawidłowa realizacja umowy.

Czy Państwa dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Ale może się okazać, że w czasie trwania umowy zdecydujemy o przekazaniu danych poza EOG – Państwa dane mogą być przekazane poza EOG do podmiotów przetwarzających dane – np. dostawców usług informatycznych takich jak Google, Dropbox czy Sync. Administrator informuje, że w tym celu zostaną zastosowane odpowiednie zabezpieczenia np. polegające na szyfrowaniu danych.

Przysługujące Państwu uprawnienia

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

1. sprostowanie (poprawienie) danych;

2. usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie;

3. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);

4. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);

5. przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w siedzibie firmy lub poprzez mail lub listownie na adresy poniżej.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

Prawo sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny.

W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

1. ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,

lub

2. podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zgoda

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych.

Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

Skarga

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Kontakt i informacje

Administratorem państwa danych jest:

Idea Projekt Karol Pikiel

ul. Łozy 86, 80-516 Gdańsk

mail: k.pikiel@ideaprojekt.pl